ALGEMENE VOORWAARDEN 
Met betrekking tot inkoop en verkoop van goederen en uitbesteding van diensten van: 
Dayfox BV Kvk dossier nummer 91666015
gevestigd te Tilburg

Artikel 1 - Toepassingsgebied 
1.1 Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle prijsaanvragen en opdrachten van, offertes aan en overeen komsten tot inkoop en verkoop van goederen en/of uitbesteding van diensten gesloten met Dayfox BV
1.2 De algemene leveringsvoorwaarden van leveranciers en afnemers van goederen en/of diensten (waaronder aanneming van werk) zijn uitdrukkelijk niet, ook niet ten dele, op prijsaanvragen, opdracht van, offertes aan en/of overeenkomsten met Dayfox BV van toepassing. 
1.3 De leverancier en de afnemer van goederen en/of diensten (waaronder aanneming van werk), met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op nadien met Dayfox BV gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan. 

Artikel 2 - Opdracht, offerte en overeenkomst 
2.1 Opdrachten, offertes en bestellingen door afnemers worden door Dayfox BV hetzij mondeling hetzij schriftelijk aanvaard. 
2.2 Als schriftelijke aanvaarding bedoeld in het vorige lid van dit artikel geldt uitsluitend een schriftelijke bevestiging door Dayfox BV aan de wederpartij binnen 14 dagen na de dag waarop de opdracht door BICK is ontvangen of iedere andere termijn welke uitdrukkelijk door Dayfox BV wordt overeen gekomen. 

Artikel 3 - Wijzigingen 
3.1 Wijzigingen in offertes, inclusief prijsindicaties, door Dayfox BV (waaronder afwijkingen van de onderhavige algemene voorwaarden) zijn van kracht tot op het ogenblik van de overeenkomst. Nadien gelden uitsluitend wijzigingen, indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Dayfox BV en de wederpartij zijn overeengekomen. 
3.2 Indien wijzigingen in de overeenkomst leiden tot verhoging of verlaging van de koopprijs van de goederen en/of diensten, kan dit slechts leiden tot een wijziging in de overgekomen prijs van deze goederen en/of diensten, wanneer zulks uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen wordt overeengekomen. 

Artikel 4 - Omschrijving en kwaliteit 
4.1 Goederen en/of diensten door Dayfox BV kunnen worden geleverd met specificaties waarin kan zijn omschreven, eventueel mede middels verwijzing, naar separaat uitgegeven algemene kwaliteitseisen, technische specificaties, tolerantie- normen, industrie-normen, tekeningen, alsmede naar door de overheid vastgestelde aanduidingen zoals codering op de Lijst Gevaarlijke Stoffen of andere door de overheid gepubliceerde gegevens. De wederpartij wordt geacht bekend te zijn met de technische kwaliteiten en risico`s en de beschikking te hebben over de meest recente uitgave van eventuele publikaties en bekend te zijn met de inhoud daarvan. 
4.2 De door Dayfox BV uitgegeven, telkens geldende bijsluiters bij de geleverde goederen, waaronder verwijzingen naar in 4.1 vermelde publicaties, liggen bij Dayfox BV ter inzage en zijn ter beschikking en de wederpartij wordt geacht bekend te zijn met de inhoud en de betekenis ervan. 
4.3 Onverminderd de hierboven bedoelde bijsluiters en/of etikettering op de goederen en de verwijzingen naar de in o.a. 4.1 genoemde publicaties en gegevens door Dayfox BV staat de wederpartij in voor het juiste gebruik van de goederen, alsmede voor het gebruik door afnemers van de wederpartij en wordt elke vorm van aansprakelijkheid voor schade of vervolgschade door ondeskundig, ander en onachtzaam gebruik van deze goederen of stoffen door Dayfox BV uitgesloten. 
4.4 Bij aantoonbare gebreken in de overeengekomen kwaliteit van de goederen wordt door Dayfox BV uitsluitend de waarde van de goederen vergoed, voorzover de gebreken niet zijn toe te rekenen aan de fabrikant van de goederen. 
4.5 Bij inkoop van goederen of diensten door Dayfox BV, moeten deze goederen en/of diensten, met inachtneming van het in de vorige leden van dit artikel 4 bepaalde, voldoen aan de hoogste eisen die volgens de stand der techniek ten tijde van de levering daaraan gesteld kunnen worden. 
4.6 Bij verkoop van producten door Dayfox BV van zaken welke achter af door de fabrikant of leverancier, redelijkerwijze niet meer zijn te leveren, wordt de melding door laatste ontbinding van de overeenkomst tot verkoop door alle partijen aanvaard als betrof het overmacht. 

Artikel 5 - Kwaliteitszorg 
5.1 De wederpartij dient een zodanig kennis en systeem van kwaliteitszorg te bezitten en te onderhouden dat gewaarborgd wordt dat het gebruik en de toepassing van de geleverde goederen voldoen aan de van toepassing verklaarde gebruiksvoorschriften, zorgvuldigheidsnormen en kwaliteitsvoorschriften van Dayfox BV. 

Artikel 6 - Vervoer, Keuring en Reclame 
6.1 De door Dayfox BV aangeleverde goederen worden geacht bij aanvang van het vervoer of bij ontvangst door de vervoerder, door de wederpartij of een door deze aan te stellen deskundige, te zijn gekeurd en als zijnde in goede staat aanvaard. Onder keuring wordt ook verstaan, dat een deel van de partij stoffen zal zijn getest, alvorens de gehele partij wordt gebruikt. 
Het risico van vervoer berust geheel op de wederpartij. 
6.2 De wederpartij zal Dayfox BV zo spoedig mogelijk doch in elk geval binnen 10 dagen schriftelijk mededelen indien de goederen gebreken vertonen of ondeugdelijk zijn, welke mededeling uiterlijk binnen twintig dagen door Dayfox BV moet zijn ontvangen. Buiten deze termijn wordt door Dayfox BV geen aansprakelijkheid voor reclames aanvaard. 
De wederpartij stelt desverlangd de goederen voor keuring aan Dayfox BV ter beschikking. 
6.3 De afnemer wordt geacht breekbare goederen, die een deel der leverantie door Dayfox BV uitmaken, afdoende te hebben verpakt of op eigen kosten te hebben laten verpakken, beschermd en verzekerd en bij breuk of beschadiging is geen vergoeding door Dayfox BV verschuldigd. 
6.4 Van een afkeuring van goederen geleverd aan Dayfox BV zal zo spoedig mogelijk een met redenen omklede schriftelijke mededeling worden gedaan aan de leverancier. Binnen een in deze mededeling te stellen redelijke termijn zal de leverancier in de gebreken dienen te voorzien en de goederen andermaal ter keuring dienen aan te bieden. Op een dergelijke herkeuring zijn de bepalingen van dit artikel 6 van overeenkomstige toepassing. Afkeuring zal niet leiden tot verlenging van de leveringstermijn, tenzij Dayfox BV daarvoor termen aanwezig acht. In geval van herkeuring na afkeuring heeft Dayfox BV het recht de extra kosten die hiervan het gevolg zijn, zoals de vertragingskosten van afnemers voor rekening van de leverancier brengen. 
6.5 Indien is overeengekomen dat de goederen ter plekke worden geïnstalleerd, wordt de afnemer geacht vanaf de buitentoegang alle noodzakelijke voorzieningen te hebben getroffen. 
Artikel 7 - Facturen en Eigendomsvoorbehoud 
7.1 Alle door Dayfox BV aan de wederpartij te leveren of over te dragen goederen worden geleverd onder de opschortende voorwaarde dat de inkoopprijs zal zijn voldaan. Dayfox BV behoudt het recht deze goederen na de eerste ingebrekestelling, dan wel na de periode genoemd in artikel 12 zonder ingebrekestelling, binnen 24 uur terug te nemen, alsmede de koopprijs te vorderen, waaraan de wederpartij alle medewerking zal verlenen. 
7.2 Aanbetaling op de koopprijs aan Dayfox BV, voor nog niet geleverde goederen, vervallen bij eenzijdige opzegging van de overeenkomst door de wederpartij en zullen door deze wederpartij niet worden teruggevorderd als onverschuldigd betaald. 
7.3 Het is de wederpartij niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming van Dayfox BV, niet volledig betaalde goederen aan derden te leveren, te verpanden, vruchtgebruik te vestigen, te verwerken of ter beschikking te stellen of in bruikleen af te geven. 
7.4 Alle nieuwe voorwerpen, welke geheel of gedeeltelijk zijn vervaardigd met niet betaalde materialen van Dayfox BV, worden eigendom van Dayfox BV totdat de volledige koopprijs zal zijn voldaan. 

Artikel 8 - Levering 
8.1 Levertijd van goederen door Dayfox BV aan de wederpartij te leveren bedraagt uiterlijk 30 werkdagen, tenzij binnen deze periode door Dayfox BV aan de wederpartij wordt gemeld dat de levering zal zijn vertraagd, waarbij de periode van twee werkdagen of met een nader overeen te komen periode, wordt verlengd. 
8.2 Alle op de levering vallende kosten (kosten van verzekering verpakking en transport daaronder begrepen) zijn voor rekening van de wederpartij, tenzij de overeenkomst uitdrukkelijk het tegendeel bepaalt. 
8.3 De goederen en/of diensten aan Dayfox BV dienen te worden geleverd binnen de termijn of ingeval van deellevering termijnen in de opdracht genoemd. 
8.4 Indien de leverancier of wederpartij van Dayfox BV weet of redelijkerwijs kan weten dat hij om welke reden dan ook zijn verplichting tot tijdige en behoorlijke levering of afname (mogelijk) niet zal kunnen nakomen, stelt hij Dayfox BV hiervan onmiddellijk in kennis onder vermelding van de daaraan ten grondslag liggende feitelijke omstandigheden. Door het enkele feit van overschrijding van een overeengekomen termijn behoudens indien deze is te wijten aan de schuld van Dayfox BV is de leverancier in gebreken en heeft Dayfox BV onverlet haar recht op schadevergoeding, het recht de overeenkomst te ontbinden. 
8.5 De leverancier is aansprakelijk voor alle schade die Dayfox BV lijdt als gevolg van niet tijdige of niet behoorlijke levering en/of te late aanmelding van (mogelijke) vertraging, alsmede als gevolg van hierop gebaseerde ontbinding van de overeenkomst. 
8.6 De leverancier dient de goederen en/of diensten te leveren op de plaats in de opdracht genoemd, of bij gebreke van vermelding daarvan in of bij een door Dayfox BV genoemde bestemming. De te leveren goederen dienen deugdelijk te zijn verpakt. 
8.7 Indien door BICK wordt vastgesteld dat de diensten, de goederen en/of de verpakking niet geheel voldoen aan de in de opdracht gestelde eisen, kan Dayfox BV de desbetreffende leverantie alsnog geheel of gedeeltelijk, voorlopig of definitief weigeren. 

Artikel 9 - Garantie 
9.1 De leverancier van goederen aan Dayfox BV garandeert dat alle geleverde goederen en/of diensten volledig voldoen aan de in de opdracht gespecificeerde eisen en geschikt zijn voor het gegarandeerde gebruik en vrijwaart Dayfox BV van elke aansprakelijkheid bij door levering van onbewerkte goederen aan derden. 
9.2 De leverancier is verplicht op eerste verzoek van Dayfox BV de ontdekte tekorten en gebreken binnen een door Dayfox BV te stellen redelijke termijn kosteloos weg te nemen en/of de gebrekkige goederen kosteloos te vervangen en/of de gebrekkige diensten kosteloos opnieuw te verrichten, een en ander naar keuze van Dayfox BV. 
9.3 De termijn gedurende welke de leverancier instaat voor de in het tweede lid van dit artikel bedoelde gebreken, is bij duurzame goederen in alle gevallen minimaal een jaar, te rekenen vanaf de aanvaarding door Dayfox BV, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een andere garantietermijn is overeengekomen. De garantietermijn wordt verlengd met het aantal dagen dat van de geleverde goederen geheel of gedeeltelijk geen gebruik is gemaakt wegens herstel of vervanging uit hoofde van deze garantie. 
9.4 Indien het gebruik of de overigens niet toepasselijke algemene voorwaarden van de leverancier een langere garantietermijn kunnen beroepen. 
9.5 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, kunnen uitsluitend door de leverancier en/of fabrikant verleende garanties onder 9.1 t/m 9.4 aan Dayfox BV door een wederpartij worden ingeroepen. 

Artikel 10 - Aansprakelijkheid en vrijwaring 
10.1 Dayfox BV is niet aansprakelijk aan de afnemer en verdere sub afnemers, voor alle middellijk of onmiddellijk geleden schade en gemaakte kosten veroorzaakt door of in verband met : 
-ondeskundig gebruik van de geleverde goederen; 
-gedragingen van personen in strijd met de gebruiks- en technische voorschriften; 
-toedoen van het personeel van de afnemers en eventuele verder afnemers of gebruikers. 
-gebreken in het materiaal van de fabrikant of zijn leverancier. 
-opdrachten door derden aan afnemers welke met goederen van Dayfox BV zijn vervaardigd of welke door de uitvoering van de opdracht gebruikt. 
-gebruik in strijd met de coderingen en verwijzingen naar algemeen bekende voorschriften en/of regelgeving. 
-eigen schuld of gevaarlijke gebruik door afnemer. 
10.2 De afnemer vrijwaart Dayfox BV voor alle schade door zijn toedoen of door toedoen van zijn producten vervaardigd met goederen van Dayfox BV voorzover niet uitdrukkelijk is overeengekomen dat dit risico door Dayfox BV is aanvaard of door eigen schuld van Dayfox BV is veroorzaakt. 
10.3 De leverancier vrijwaart Dayfox BV tegen alle aanspraken door derden op vergoeding van enige door het geleden schade of gemaakte kosten veroorzaakt door of in verband met : 
-gebreken in de geleverde goederen en/of diensten 
-toedoen van het personeel van de leverancier en eventuele onderleveranciers, en/of 
-gebreken in het materiaal dat de leverancier of zijn onderleverancier bij de uitvoering van de opdracht gebruikt. 

Artikel 11 - Prijs en betaling 
11.1 De prijs in de offerte kan worden gewijzigd tot de overeenkomst. De overeengekomen prijs op de factuur geldt als vast. 
11.2 Alle levering door Dayfox BV aan afnemers is op wijze van verzoek van de klant zoals aangegeven bij het plaatsen van de order en geschiedt indien dit niet is gespecificeerd af het magazijn van Dayfox BV Belgie te Weelde, dan wel vanaf de overeengekomen plaats exclusief kosten en rechten, zoals doch niet beperkt tot de kosten van transport, laden en stuwen respectievelijk lossen, verzekering, de omzetbelasting en de invoerrechten, zomede de kosten van emballage. 
11.3 Betaling van de overeengekomen prijs aan Dayfox BV zal plaats vinden contant bij factuurdatum van het geleverde, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. 
11.4 Ongeacht de overeengekomen prijs is na dertig dagen een vertragingsrente verschuldigd van 3 percent per maand, te rekenen vanaf de maand van de factuurdatum, zijnde de eerste maand ongeacht de dag van de maand, vermeerderd met de wettelijke rente en 15% incassokosten. 
11.5 Betaling geschiedt in valuta, waarin de prijs is uitgedrukt. 
11.6 Aan Dayfox BV verschuldigde bedragen zullen steeds verrekend kunnen worden met de bedragen die Dayfox BV uit welke hoofde ook aan de wederpartij zal zijn verschuldigd. 
11.7 Betaling aan of verrekening door Dayfox BV houdt geenszins afstand in van het recht van Dayfox BV de wederpartij aan te spreken krachtens deze voorwaarden. 

11.8 Bij het door de deelnemer afzeggen van deelname aan cursussen en of workshops georganiseerd door Dayfox BV is er geen recht op restitutie van de cursusgelden of het voorzien van een alternatieve datum. Aangeraden wordt een annuleringsverzekering af te sluiten voor dergelijke gevallen. 

Artikel 12 - Ontbinding 
12.1 Zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist wordt de afnemer geacht van rechtswege in gebreke te zijn, 
(I) indien hij heeft verzuimd de koopsom binnen dertig dagen te betalen,of 
(II) enige verplichting omschreven in deze voorwaarden of anderszins uit de gesloten overeenkomst voortspruitende niet na komt of mededeelt niet na te zullen komen, 
(III) bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis de in staat van faillissement is verklaard of hem surséance van betaling is verleend, dan wel indien de wederpartij formeel of materieel in liquidatie treedt. 
Alsdan heeft Dayfox BV het recht, zonder zelf in enig geval tot schadevergoeding te zijn gehouden, de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekende brief te ontbinden, alsmede recht op vergoeding van schade, kosten en interesse die voor haar ontstaan zijn als gevolg van het eventuele tekortkoming in de nakoming van de verbintenis door de wederpartij en afgifte van de goederen welke zijn geleverd onder eigendomsvoorbehoud. 
12.2 In geval van ontbinding als in het vorige lid bedoeld, zal de koopprijs van hetgeen aan de wederpartij onder opschortende voorwaarde van betaling is geleverd, vermeerderd met de in artikel 11 genoemde kosten sedert de dagtekening van de in het vorige lid bedoelde brief, door deze aan BICK moeten zijn betaald binnen een maand na genoemde dagtekening. 

Artikel 13 - Toepasselijk recht en Geschillen 
13.1 Op deze voorwaarden en de opdrachten en overeenkomsten waarop zij betrekking hebben is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van de Eenvormige Koopwetten is uitdrukkelijk uitgesloten. 
13.2 Terzake van alle geschillen verband houdende met opdrachten, en overeenkomsten welke door deze voorwaarden worden beheerst is bij uitsluiting de competente Rechter te Tilburg bevoegd. 

ALGEMENE VOORWAARDEN
Met betrekking tot inkoop en verkoop van goederen en uitbesteding van diensten van:
BICK Art Supplies Kvk dossier nummer 62502816
gevestigd te Riel

Artikel 1 - Toepassingsgebied
1.1 Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle prijsaanvragen en opdrachten van, offertes aan en overeen komsten tot inkoop en verkoop van goederen en/of uitbesteding van diensten gesloten met BICK Art Supplies (hierna te noemen BICK)
1.2 De algemene leveringsvoorwaarden van leveranciers en afnemers van goederen en/of diensten (waaronder aanneming van werk) zijn uitdrukkelijk niet, ook niet ten dele, op prijsaanvragen, opdracht van, offertes aan en/of overeenkomsten met BICK van toepassing.
1.3 De leverancier en de afnemer van goederen en/of diensten (waaronder aanneming van werk), met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op nadien met BICK gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

Artikel 2 - Opdracht, offerte en overeenkomst
2.1 Opdrachten, offertes en bestellingen door afnemers worden door BICK hetzij mondeling hetzij schriftelijk aanvaard.
2.2 Als schriftelijke aanvaarding bedoeld in het vorige lid van dit artikel geldt uitsluitend een schriftelijke bevestiging door BICK aan de wederpartij binnen 14 dagen na de dag waarop de opdracht door BICK is ontvangen of iedere andere termijn welke uitdrukkelijk door BICK wordt overeen gekomen.

Artikel 3 - Wijzigingen
3.1 Wijzigingen in offertes, inclusief prijsindicaties, door BICK (waaronder afwijkingen van de onderhavige algemene voorwaarden) zijn van kracht tot op het ogenblik van de overeenkomst. Nadien gelden uitsluitend wijzigingen, indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen BICK en de wederpartij zijn overeengekomen.
3.2 Indien wijzigingen in de overeenkomst leiden tot verhoging of verlaging van de koopprijs van de goederen en/of diensten, kan dit slechts leiden tot een wijziging in de overgekomen prijs van deze goederen en/of diensten, wanneer zulks uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen wordt overeengekomen.

Artikel 4 - Omschrijving en kwaliteit
4.1 Goederen en/of diensten door BICK kunnen worden geleverd met specificaties waarin kan zijn omschreven, eventueel mede middels verwijzing, naar separaat uitgegeven algemene kwaliteitseisen, technische specificaties, tolerantie- normen, industrie-normen, tekeningen, alsmede naar door de overheid vastgestelde aanduidingen zoals codering op de Lijst Gevaarlijke Stoffen of andere door de overheid gepubliceerde gegevens. De wederpartij wordt geacht bekend te zijn met de technische kwaliteiten en risico`s en de beschikking te hebben over de meest recente uitgave van eventuele publikaties en bekend te zijn met de inhoud daarvan.
4.2 De door BICK uitgegeven, telkens geldende bijsluiters bij de geleverde goederen, waaronder verwijzingen naar in 4.1 vermelde publicaties, liggen bij BICK ter inzage en zijn ter beschikking en de wederpartij wordt geacht bekend te zijn met de inhoud en de betekenis ervan.
4.3 Onverminderd de hierboven bedoelde bijsluiters en/of etikettering op de goederen en de verwijzingen naar de in o.a. 4.1 genoemde publicaties en gegevens door BICK staat de wederpartij in voor het juiste gebruik van de goederen, alsmede voor het gebruik door afnemers van de wederpartij en wordt elke vorm van aansprakelijkheid voor schade of vervolgschade door ondeskundig, ander en onachtzaam gebruik van deze goederen of stoffen door BICK uitgesloten.
4.4 Bij aantoonbare gebreken in de overeengekomen kwaliteit van de goederen wordt door BICK uitsluitend de waarde van de goederen vergoed, voorzover de gebreken niet zijn toe te rekenen aan de fabrikant van de goederen.
4.5 Bij inkoop van goederen of diensten door BICK, moeten deze goederen en/of diensten, met inachtneming van het in de vorige leden van dit artikel 4 bepaalde, voldoen aan de hoogste eisen die volgens de stand der techniek ten tijde van de levering daaraan gesteld kunnen worden.
4.6 Bij verkoop van producten door BICK van zaken welke achter af door de fabrikant of leverancier, redelijkerwijze niet meer zijn te leveren, wordt de melding door laatste ontbinding van de overeenkomst tot verkoop door alle partijen aanvaard als betrof het overmacht.

Artikel 5 - Kwaliteitszorg
5.1 De wederpartij dient een zodanig kennis en systeem van kwaliteitszorg te bezitten en te onderhouden dat gewaarborgd wordt dat het gebruik en de toepassing van de geleverde goederen voldoen aan de van toepassing verklaarde gebruiksvoorschriften, zorgvuldigheidsnormen en kwaliteitsvoorschriften van BICK.

Artikel 6 - Vervoer, Keuring en Reclame
6.1 De door BICK aangeleverde goederen worden geacht bij aanvang van het vervoer of bij ontvangst door de vervoerder, door de wederpartij of een door deze aan te stellen deskundige, te zijn gekeurd en als zijnde in goede staat aanvaard. Onder keuring wordt ook verstaan, dat een deel van de partij stoffen zal zijn getest, alvorens de gehele partij wordt gebruikt.
Het risico van vervoer berust geheel op de wederpartij.
6.2 De wederpartij zal BICK zo spoedig mogelijk doch in elk geval binnen 10 dagen schriftelijk mededelen indien de goederen gebreken vertonen of ondeugdelijk zijn, welke mededeling uiterlijk binnen twintig dagen door BICK moet zijn ontvangen. Buiten deze termijn wordt door BICK geen aansprakelijkheid voor reclames aanvaard.
De wederpartij stelt desverlangd de goederen voor keuring aan BICK ter beschikking.
6.3 De afnemer wordt geacht breekbare goederen, die een deel der leverantie door BICK uitmaken, afdoende te hebben verpakt of op eigen kosten te hebben laten verpakken, beschermd en verzekerd en bij breuk of beschadiging is geen vergoeding door BICK verschuldigd.
6.4 Van een afkeuring van goederen geleverd aan BICK zal zo spoedig mogelijk een met redenen omklede schriftelijke mededeling worden gedaan aan de leverancier. Binnen een in deze mededeling te stellen redelijke termijn zal de leverancier in de gebreken dienen te voorzien en de goederen andermaal ter keuring dienen aan te bieden. Op een dergelijke herkeuring zijn de bepalingen van dit artikel 6 van overeenkomstige toepassing. Afkeuring zal niet leiden tot verlenging van de leveringstermijn, tenzij BICK daarvoor termen aanwezig acht. In geval van herkeuring na afkeuring heeft BICK het recht de extra kosten die hiervan het gevolg zijn, zoals de vertragingskosten van afnemers voor rekening van de leverancier brengen.
6.5 Indien is overeengekomen dat de goederen ter plekke worden geïnstalleerd, wordt de afnemer geacht vanaf de buitentoegang alle noodzakelijke voorzieningen te hebben getroffen.
Artikel 7 - Facturen en Eigendomsvoorbehoud
7.1 Alle door BICK aan de wederpartij te leveren of over te dragen goederen worden geleverd onder de opschortende voorwaarde dat de inkoopprijs zal zijn voldaan. BICK behoudt het recht deze goederen na de eerste ingebrekestelling, dan wel na de periode genoemd in artikel 12 zonder ingebrekestelling, binnen 24 uur terug te nemen, alsmede de koopprijs te vorderen, waaraan de wederpartij alle medewerking zal verlenen.
7.2 Aanbetaling op de koopprijs aan BICK, voor nog niet geleverde goederen, vervallen bij eenzijdige opzegging van de overeenkomst door de wederpartij en zullen door deze wederpartij niet worden teruggevorderd als onverschuldigd betaald.
7.3 Het is de wederpartij niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming van BICK, niet volledig betaalde goederen aan derden te leveren, te verpanden, vruchtgebruik te vestigen, te verwerken of ter beschikking te stellen of in bruikleen af te geven.
7.4 Alle nieuwe voorwerpen, welke geheel of gedeeltelijk zijn vervaardigd met niet betaalde materialen van BICK, worden eigendom van BICK totdat de volledige koopprijs zal zijn voldaan.

Artikel 8 - Levering
8.1 Levertijd van goederen door BICK aan de wederpartij te leveren bedraagt uiterlijk 30 werkdagen, tenzij binnen deze periode door BICK aan de wederpartij wordt gemeld dat de levering zal zijn vertraagd, waarbij de periode van twee werkdagen of met een nader overeen te komen periode, wordt verlengd.
8.2 Alle op de levering vallende kosten (kosten van verzekering verpakking en transport daaronder begrepen) zijn voor rekening van de wederpartij, tenzij de overeenkomst uitdrukkelijk het tegendeel bepaalt.
8.3 De goederen en/of diensten aan BICK dienen te worden geleverd binnen de termijn of ingeval van deellevering termijnen in de opdracht genoemd.
8.4 Indien de leverancier of wederpartij van BICK weet of redelijkerwijs kan weten dat hij om welke reden dan ook zijn verplichting tot tijdige en behoorlijke levering of afname (mogelijk) niet zal kunnen nakomen, stelt hij BICK hiervan onmiddellijk in kennis onder vermelding van de daaraan ten grondslag liggende feitelijke omstandigheden. Door het enkele feit van overschrijding van een overeengekomen termijn behoudens indien deze is te wijten aan de schuld van BICK is de leverancier in gebreken en heeft BICK onverlet haar recht op schadevergoeding, het recht de overeenkomst te ontbinden.
8.5 De leverancier is aansprakelijk voor alle schade die BICK lijdt als gevolg van niet tijdige of niet behoorlijke levering en/of te late aanmelding van (mogelijke) vertraging, alsmede als gevolg van hierop gebaseerde ontbinding van de overeenkomst.
8.6 De leverancier dient de goederen en/of diensten te leveren op de plaats in de opdracht genoemd, of bij gebreke van vermelding daarvan in of bij een door BICK genoemde bestemming. De te leveren goederen dienen deugdelijk te zijn verpakt.
8.7 Indien door BICK wordt vastgesteld dat de diensten, de goederen en/of de verpakking niet geheel voldoen aan de in de opdracht gestelde eisen, kan BICK de desbetreffende leverantie alsnog geheel of gedeeltelijk, voorlopig of definitief weigeren.

Artikel 9 - Garantie
9.1 De leverancier van goederen aan BICK garandeert dat alle geleverde goederen en/of diensten volledig voldoen aan de in de opdracht gespecificeerde eisen en geschikt zijn voor het gegarandeerde gebruik en vrijwaart BICK van elke aansprakelijkheid bij door levering van onbewerkte goederen aan derden.
9.2 De leverancier is verplicht op eerste verzoek van BICK de ontdekte tekorten en gebreken binnen een door BICK te stellen redelijke termijn kosteloos weg te nemen en/of de gebrekkige goederen kosteloos te vervangen en/of de gebrekkige diensten kosteloos opnieuw te verrichten, een en ander naar keuze van BICK.
9.3 De termijn gedurende welke de leverancier instaat voor de in het tweede lid van dit artikel bedoelde gebreken, is bij duurzame goederen in alle gevallen minimaal een jaar, te rekenen vanaf de aanvaarding door BICK, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een andere garantietermijn is overeengekomen. De garantietermijn wordt verlengd met het aantal dagen dat van de geleverde goederen geheel of gedeeltelijk geen gebruik is gemaakt wegens herstel of vervanging uit hoofde van deze garantie.
9.4 Indien het gebruik of de overigens niet toepasselijke algemene voorwaarden van de leverancier een langere garantietermijn kunnen beroepen.
9.5 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, kunnen uitsluitend door de leverancier en/of fabrikant verleende garanties onder 9.1 t/m 9.4 aan BICK door een wederpartij worden ingeroepen.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid en vrijwaring
10.1 BICK is niet aansprakelijk aan de afnemer en verdere sub afnemers, voor alle middellijk of onmiddellijk geleden schade en gemaakte kosten veroorzaakt door of in verband met :
-ondeskundig gebruik van de geleverde goederen;
-gedragingen van personen in strijd met de gebruiks- en technische voorschriften;
-toedoen van het personeel van de afnemers en eventuele verder afnemers of gebruikers.
-gebreken in het materiaal van de fabrikant of zijn leverancier.
-opdrachten door derden aan afnemers welke met goederen van BICK zijn vervaardigd of welke door de uitvoering van de opdracht gebruikt.
-gebruik in strijd met de coderingen en verwijzingen naar algemeen bekende voorschriften en/of regelgeving.
-eigen schuld of gevaarlijke gebruik door afnemer.
10.2 De afnemer vrijwaart BICK voor alle schade door zijn toedoen of door toedoen van zijn producten vervaardigd met goederen van BICK voorzover niet uitdrukkelijk is overeengekomen dat dit risico door BICK is aanvaard of door eigen schuld van BICK is veroorzaakt.
10.3 De leverancier vrijwaart BICK tegen alle aanspraken door derden op vergoeding van enige door het geleden schade of gemaakte kosten veroorzaakt door of in verband met :
-gebreken in de geleverde goederen en/of diensten
-toedoen van het personeel van de leverancier en eventuele onderleveranciers, en/of
-gebreken in het materiaal dat de leverancier of zijn onderleverancier bij de uitvoering van de opdracht gebruikt.

Artikel 11 - Prijs en betaling
11.1 De prijs in de offerte kan worden gewijzigd tot de overeenkomst. De overeengekomen prijs op de factuur geldt als vast.
11.2 Alle levering door BICK aan afnemers is op wijze van verzoek van de klant zoals aangegeven bij het plaatsen van de order en geschiedt indien dit niet is gespecificeerd af het magazijn van BICK Belgie te Weelde, dan wel vanaf de overeengekomen plaats exclusief kosten en rechten, zoals doch niet beperkt tot de kosten van transport, laden en stuwen respectievelijk lossen, verzekering, de omzetbelasting en de invoerrechten, zomede de kosten van emballage.
11.3 Betaling van de overeengekomen prijs aan BICK zal plaats vinden contant bij factuurdatum van het geleverde, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
11.4 Ongeacht de overeengekomen prijs is na dertig dagen een vertragingsrente verschuldigd van 3 percent per maand, te rekenen vanaf de maand van de factuurdatum, zijnde de eerste maand ongeacht de dag van de maand, vermeerderd met de wettelijke rente en 15% incassokosten.
11.5 Betaling geschiedt in valuta, waarin de prijs is uitgedrukt.
11.6 Aan BICK verschuldigde bedragen zullen steeds verrekend kunnen worden met de bedragen die BICK uit welke hoofde ook aan de wederpartij zal zijn verschuldigd.
11.7 Betaling aan of verrekening door BICK houdt geenszins afstand in van het recht van BICK de wederpartij aan te spreken krachtens deze voorwaarden.

11.8 Bij het door de deelnemer afzeggen van deelname aan cursussen en of workshops georganiseerd door BICK Art supplies of BICK School of Arts is er geen recht op restitutie van de cursusgelden of het voorzien van een alternatieve datum. Aangeraden wordt een annuleringsverzekering af te sluiten voor dergelijke gevallen.

Artikel 12 - Ontbinding
12.1 Zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist wordt de afnemer geacht van rechtswege in gebreke te zijn,
(I) indien hij heeft verzuimd de koopsom binnen dertig dagen te betalen,of
(II) enige verplichting omschreven in deze voorwaarden of anderszins uit de gesloten overeenkomst voortspruitende niet na komt of mededeelt niet na te zullen komen,
(III) bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis de in staat van faillissement is verklaard of hem surséance van betaling is verleend, dan wel indien de wederpartij formeel of materieel in liquidatie treedt.
Alsdan heeft BICK het recht, zonder zelf in enig geval tot schadevergoeding te zijn gehouden, de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekende brief te ontbinden, alsmede recht op vergoeding van schade, kosten en interesse die voor haar ontstaan zijn als gevolg van het eventuele tekortkoming in de nakoming van de verbintenis door de wederpartij en afgifte van de goederen welke zijn geleverd onder eigendomsvoorbehoud.
12.2 In geval van ontbinding als in het vorige lid bedoeld, zal de koopprijs van hetgeen aan de wederpartij onder opschortende voorwaarde van betaling is geleverd, vermeerderd met de in artikel 11 genoemde kosten sedert de dagtekening van de in het vorige lid bedoelde brief, door deze aan BICK moeten zijn betaald binnen een maand na genoemde dagtekening.

Artikel 13 - Toepasselijk recht en Geschillen
13.1 Op deze voorwaarden en de opdrachten en overeenkomsten waarop zij betrekking hebben is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van de Eenvormige Koopwetten is uitdrukkelijk uitgesloten.
13.2 Terzake van alle geschillen verband houdende met opdrachten, en overeenkomsten welke door deze voorwaarden worden beheerst is bij uitsluiting de competente Rechter te Tilburg bevoegd.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2010 - 2024 Webwinkel BICK Art Supplies | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel